Bando International Workshop PoliTO – Ryukoku University